Duży wybór

Produkty sprawdzonych marek

Darmowa dostawa

Od 200 zł

Bezproblemowe zwroty

14 dni nabezłatny zwrot

Kategorie wpisów

Refundacja środków pomocniczych i sprzętu ortopedycznego

refundacja środków pomocniczych

Życie człowieka to ciąg różnych, nie zawsze przyjemnych zdarzeń. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, że w takiej sytuacji nie jesteśmy sami. Przysługuje nam refundacja środków pomocniczych oraz sprzętu ortopedycznego, które ułatwią nam ten trudny czas i mogą poprawić jakość życia.

Pomoce dla osób z ograniczoną sprawnością fizyczną

Osobom mającym problem w poruszaniu się, pomocne będą kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne lub wózki inwalidzkie. Ofiarom wypadków posłużyć mogą różnego rodzaju ortezy, gorsety i aparaty ortopedyczne. Ponadto refundacji podlegają między innymi: protezy, materace i poduszki przeciwodleżynowe oraz pieluchy, wkładki urologiczne oraz sprzęt stomijny i inne. Pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013r. poz. 1565.

Komu przysługuje refundacja na sprzęt medyczny?

Z dofinansowania na wyżej wymienione zaopatrzenie mogą skorzystać:

  • wszystkie osoby będące ubezpieczone w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS
  • posiadający wskazania medyczne, które uzasadniają stosowanie tych wyrobów.

NFZ może pokryć cały koszt zakupu wyrobu medycznego lub jego części – wówczas pacjent musi dopłacić różnicę. Osoby posiadające grupę inwalidzką lub zaświadczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dopłatę również ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Refundacja w NFZ –  jak uzyskać?

Aby otrzymać refundację z NFZ na zakup sprzętu lub środków pomocniczych należy uzyskać zlecenie od uprawnionego do tego lekarza. W przypadku potrzeby: pieluchomajtek, sprzętu stomijnego, cewników, worków do zbiórki moczu itp. wniosek może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista. Jeżeli komuś niezbędny w procesie leczenia jest sprzęt ortopedyczny, np.: orteza, gorset, czy wózek inwalidzki, zlecenie na te wyroby mogą wystawić lekarze różnych specjalizacji. Jest to m.in.: ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, geriatra, onkolog lub chirurg. Lekarz wypisze nam taki wniosek tylko wtedy, kiedy istnieje u pacjenta uzasadnienie lekarskie do stosowania danego wyrobu. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Po otrzymaniu zlecenia na dany wyrób medyczny od uprawnionego do tego lekarza, pacjent potwierdza je w Wojewódzkim Oddziale NFZ. Wniosek można potwierdzić osobiście lub upoważnić do tego inną osobę. Można też przesłać go na adres Narodowego Funduszu Zdrowia. Wtedy po potwierdzeniu – zostanie on odesłany na jego adres.

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego uprawniony lekarz wystawia pierwsze zlecenie na dany wyrób (część A), a w Oddziale NFZ pacjent otrzymuje kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (część B). Zlecenie na wyrób ważne jest maksymalnie 12 miesięcy. Posiadając ważną „część B” zlecenia, pacjent nie musi co miesiąc potwierdzać go w Wojewódzkim Oddziale NFZ tylko należy udać się do uprawnionego lekarza, który na podstawie tej karty wystawia zlecenie na dane zaopatrzenie na kolejne miesiące. Po upływie roku należy odnowić kartę w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gdzie zakupić wyrób medyczny?

Mając już potwierdzone zlecenie na zaopatrzenie w dany wyrób medyczny należy udać się do wybranego sklepu medycznego lub apteki, posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji. Jeśli chory posiada orzeczenie o niepełnosprawności, może starać się o zwrot tej dopłaty z środków PFRON w Centrum Pomocy Rodzinie.

Dla kogo bezpłatne produkty?

Prawo do nabycia bezpłatnych – do wysokości limitu, refundowanych wyrobów medycznych, na podstawie zlecenia lekarza, przysługuje:

  • inwalidom wojennym i wojskowym,
  • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • osobom represjonowanym,
  • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weteranowi
  • poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne jest jednak, aby w przypadku posiadania powyższych uprawnień, przy potwierdzeniu zlecenia okazać dokument potwierdzający uprawnienie (w przypadku przesyłania zlecenia do potwierdzenia pocztą, należy do zlecenia załączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie).

Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego na zleceniu przysługującym comiesięcznie dokonuje pacjent albo inna osoba w Jego imieniu. Jeżeli pacjent nie jest w stanie osobiście odebrać sprzętu medycznego może to uczynić za niego inna osoba. Musi to zrobić na podstawie pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza o stanie zdrowia tej osoby uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, refundacja sprzętu medycznego przysługuje pacjentowi raz na konkretny czas. Dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie kolejnego zlecenia.

Jednak w przypadku niektórych wyrobów, takich jak np. wózek inwalidzki, istnieje możliwość ubiegania się o jego naprawę. Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu Zdrowia, który zrefundował jego zakup wcześniej. Wiąże się to jednak z wydłużeniem okresu użytkowania danego sprzętu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy.

Więcej porad